Certificaten van aandelen in vastgoedbedrijf kwalificeren voor toepassing BOR


Samenvatting

Aan belanghebbende is een certificaat van een aandeel in een vastgoedbedrijf (D bv) geschonken. De activiteiten van D bv en haar directe en indirecte deelnemingen (hierna tezamen: bedrijf A) bestaan uit projectontwikkeling, bouw, verbouw en afbouw van vastgoed en verhuur van vastgoed. Bedrijf A heeft zeven werknemers actief in 5,3 fte. Zij verricht actief promotie ten behoeve van verkoop en verhuur van panden behorende tot de vastgoedportefeuille, onder meer via websites, reclameborden, brochures en advertenties. Van de schenking is aangifte schenkbelasting gedaan, waarbij is verzocht om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar alleen de BOR toegepast voor zover de schenking is toe te rekenen aan vermogensbestanddelen die ten dienste staan aan de projectontwikkeling en de bouwactiviteiten van bedrijf A. De rechtbank (15 juli 2016, nr. 15/5875, NTFR 2016/2837) heeft het beroep tegen de uitspraak van de inspecteur, na toepassing van interne compensatie, ongegrond verklaard. Anders dan de rechtbank en de inspecteur oordeelt het hof dat bedrijf A met zijn gehele vastgoedportefeuille een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid omvat, gericht op duurzame deelname aan het economische verkeer met het oogmerk rendement te realiseren en dat dat rendement ook redelijkerwijs is te verwachten. Het rendabel maken van de vastgoedportefeuille geschiedt, naast de inzet van kapitaal, in het bijzonder door de inzet van arbeid, die naar aard en omvang onmiskenbaar tot doel heeft het duurzaam behalen van rendementen die bij normaal vermogensbeheer opkomende rendementen te boven gaan. Het hof neemt in aanmerking dat drie van de personeelsleden jarenlange…

Verder lezen
Terug naar overzicht