Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.36 (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 14-02-2018 door mr. D.C. Orobio de Castro en mr. E. Verweij

Artikel 2.36 Tekst van de hele regeling

De aanbestedende dienst kan voor nieuwe werken of diensten tot drie jaar volgend op de gunning van de oorspronkelijke overheidsopdracht de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen, voor zover die werken of diensten bestaan uit herhaling van soortgelijke werken of diensten die door dezelfde aanbestedende diensten worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke overheidsopdracht werd gegund en:

 1. 1°.

  deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht is gegund met toepassing van een procedure als bedoeld in

  paragraaf 2.2.1.2 tot en met paragraaf 2.2.1.6 of met toepassing van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten,

 2. 2°.

  de aanbestedende dienst reeds bij het basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht is gegund de omvang van de aanvullende werken of diensten en de voorwaarden waaronder deze worden gegund, vermeldde,

 3. 3°.

  de aanbestedende dienst reeds in de aankondiging van de aanbesteding van het basisproject vermeldde dat een procedure zonder aankondiging kan worden toegepast, en

 4. 4°.

  de aanbestedende dienst bij toepassing van afdeling 2.1.2 het totale voor de volgende werken of diensten geraamde bedrag in aanmerking heeft genomen voor de raming van de waarde van de overheidsopdracht.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Toepassing

Artikel 2.36 biedt de mogelijkheid de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen voor herhalingsopdrachten voor werken of diensten (niet: leveringen, zie daarover artikel 2.33). De mogelijkheid geldt naast de andere mogelijkheden voor toepassing van de procedure (zie het commentaar bij artikel 2.32, onder A). Ook voor artikel 2.36 geldt een restrictieve uitleg en ligt de bewijslast aan de zijde van de aanbestedende dienst die zich op dit artikel beroept (zie het commentaar bij artikel 2.32, onder C.2).

C.2: Voorwaarden

De mogelijkheid in artikel 2.36 staat open voor herhalingsopdrachten voor werken of diensten:

 1. tot drie jaar volgende op de gunning van de oorspronkelijke overheidsopdracht;
 2. die bestaan uit herhaling van soortgelijke werken of diensten;
 3. die door dezelfde aanbestedende diensten worden gegund aan dezelfde aannemer of dienstverlener aan wie de oorspronkelijke overheidsopdracht werd gegund;
 4. die overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke overheidsopdracht en is gegund volgens een procedure als bedoeld in paragrafen 2.2.1.2 tot en met 2.2.1.6 (het betreft de: openbare procedure, niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap) of de procedure voor sociale en andere specifieke diensten;
 5. waarvan de aanbestedende dienst in de aankondiging van het basisproject heeft vermeld dat de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging kan worden toegepast; en
 6. waarbij de aanbestedende dienst het totale geraamde bedrag in aanmerking heeft genomen bij toepassing van afdeling 2.1.2.

In de zaak Commissie/Italië oordeelde het Hof van Justitie dat de termijn van drie jaar – als bedoeld bij voorwaarde (i), aanvangt op het moment van sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst.1 Met voorwaarde (v) wordt bij de aanbesteding van de oorspronkelijke opdracht transparantie betracht over het feit dat de nieuwe werken of diensten mogelijk opgedragen kunnen worden. Voorwaarde (vi) beoogt te voorkomen dat de mogelijkheid in artikel 2.36 wordt aangewend om de opdracht kunstmatig te splitsen, zulks met het oog op de drempelbedragen in afdeling 2.1.2. Artikel 2.36 lijkt bijvoorbeeld toepasbaar voor bepaalde onderhoudsopdrachten in de grond-, wegen- en waterbouw, waarbij periodiek soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tot slot dient van de onderhavige situatie onderscheiden te worden het opdragen van aanvullende werkzaamheden op basis van uitdrukkelijke bedingen in bestaande contracten (bijvoorbeeld wijzigingsclausules of uitgewerkte opties)die waren vermeld in de aankondiging van de oorspronkelijke aanbesteding. Dergelijke werkzaamheden kunnen in beginsel steeds op basis van die clausules opgedragen worden. Verwezen wordt naar artikel 2.163a en verder en het commentaar aldaar.

1

HvJ EG 14 september 2004, zaak C-385/02 (Commissie/Italië), r.o. 34-38.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.36.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen