Naar de inhoud

Commentaar op Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft art. 86i (OR-financieelrecht) en (OR financieelrecht II AMvBs)


Commentaar is bijgewerkt tot 19-10-2016 door mw. mr. J.M. van Poelgeest

Artikel 86i Tekst van de hele regeling

1.

Een adviseur die de aanbevolen schadeverzekering niet tevens aanbiedt, informeert de cliënt uiterlijk tegelijk met zijn advies inzake een schadeverzekering, niet zijnde een betalingsbeschermer, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering, over de volgende onderwerpen:

  1. of hij adviseert op grond van een objectieve analyse;

  2. of hij een contractuele verplichting heeft uitsluitend voor een of meer aanbieders te adviseren, in welk geval hij de cliënt desgevraagd tevens de namen van deze aanbieders meedeelt;

  3. of hij geen contractuele verplichting heeft uitsluitend voor een of meer aanbieders te adviseren en hij niet adviseert op grond van een objectieve analyse, in welk geval hij de cliënt desgevraagd tevens de namen meedeelt van de aanbieders waarvoor hij adviseert of kan adviseren;

  4. op welke wijze hij wordt beloond;

  5. of hij een gekwalificeerde deelneming in een bepaalde aanbieder houdt; en

  6. of een bepaalde aanbieder of een bepaalde moedermaatschappij van een aanbieder een gekwalificeerde deelneming in hem houdt.

2.

Een bemiddelaar informeert de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een schadeverzekering, met uitzondering van een betalingsbeschermer, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering, over de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid.

3.

Een objectieve analyse als bedoeld in het eerste lid is een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare schadeverzekeringen die de adviseur of bemiddelaar in staat stelt een schadeverzekering aan te bevelen dat aan de behoeften van de cliënt voldoet.

A: Inleiding

Dit artikel bevat enkele informatieverplichtingen voor adviseurs en bemiddelaars met betrekking tot schadeverzekeringen. 

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 86i.

C: Kernproblematiek

Dit artikel is ingevoerd bij het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.1De informatieverplichtingen in artikel 86i Bgfo strekken ter implementatie van artikel 12 lid 1, onderdeel e en lid 2 van de Richtlijn verzekeringsbemiddeling.2

Transparantie over de verhouding tussen de adviseur en de aanbieder(s) van een financieel product moet de cliënt helpen om het advies op waarde te schatten.De adviseur dient inzicht te geven in de door hem te verlenen financiële dienst alsmede in zijn positionering en eventuele gebondenheid aan bepaalde aanbieders (waaronder eventuele eigendoms/zeggenschapsrelaties).3

De adviseur kan op geen enkele wijze contractueel gebonden zijn aan bepaalde aanbieders en kan adviseren op basis van een objectieve analyse. Uit het derde lid volgt wat de in het eerste lid genoemde objectieve analyse betekent. Ook kan de adviseur contractueel gebonden zijn om uitsluitend te adviseren over producten van één of meer aanbieders.

De adviseur moet dat melden aan de cliënt en desgevraagd tevens de namen van de aanbieders mededelen. Ten slotte is het mogelijk dat een adviseur bij zijn activiteiten niet contractueel gebonden is maar er toch voor kiest om niet te adviseren op basis van een objectieve analyse. Daarover dient de cliënt te worden geïnformeerd, waarbij de adviseur desgevraagd de namen verstrekt van de aanbieders waarvoor hij kan adviseren.

De (wijze van) beloning is ook relevante informatie voor de cliënt, zodat de adviseur daar ook informatie over moet verstrekken.

Uit het tweede lid volgt dat de informatieverplichtingen ook gelden voor een bemiddelaar, waarbij de informatie voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst moet worden verstrekt.

2
Deze verplichtingen waren daarvoor vastgelegd in artikel 4:72 en 4:73 Wft. Daarvoor waren soortgelijke verplichtingen opgenomen in artikel 33 en 34 Wet financiële dienstverlening. Zie ook: Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 546-547.
3
De gekwalificeerde deelneming is gedefinieerd in artikel 1:1 Wft.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft artikel 86i.

F: Literatuurverwijzing

  • C.J. de Jong, 'Publiekrechtelijke zorgplichten voor verzekeringstussenpersonen', Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2011, p. 12-32.
  • K.L. Tienstra en A.F.N. van de Laar, 'Precontractuele informatieverplichtingen voor financiële dienstverleners', Vennootschap & Onderneming 2011, p. 235-241.

G: Aandachtspunten

De herziene Richtlijn verzekeringsbemiddeling (2016/97/EU) moet op 23 februari 2018 zijn geïmplementeerd. Een soortgelijke bepaling is in artikel 19 van deze richtlijn opgenomen.