Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 2a (Letselschade) en (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 15-02-2018 door mr. F.M. van Peski

Artikel 2a

1.

Dieren zijn geen zaken.

2.

Bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met in achtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden.

A: Inleiding

Artikel 3:2a BW is ingevoegd op basis van de Wet dieren (Wet van 19 mei 2011, Stb. 2011, 345) en in werking getreden per 1 januari 2013. Het doel van dit artikel is vast te leggen dat bij dieren sprake is van een levend wezen en zodoende een dier niet zonder meer mag worden gelijkgesteld aan levenloze materie.

Zie over de haken en ogen aan deze bepaling H.J. Snijders, ‘Bij de beesten af’, NTBR 2010/20.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 2a.

C: Kernproblematiek

Artikel 3:2a BW is ingevoegd vanuit de wens om dieren een aparte kwalificatie te geven in het vermogensrecht, een kwalificatie die aansluit op het natuurlijk rechtsgevoel. Een dier onderscheid zich van een ‘gewone’ zaak vanwege het feit dat rekening wordt gehouden met de eigen aard van het dier ( Kamerstukken II 2009/10, 31 389, nr. 68). Het besef dat men met een levend wezen te maken heeft, heeft betekenis.

In het tweede lid wordt betpaald dat de bepalingen met betrekking tot zaken wel van toepassing zijn op dieren, zij het dat op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreevn recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden daarbij in acht genomen moeten worden. Het tweede lid zoekt in de formulering aansluiting bij de algemene beperkingen op het eigendomsrecht (artikel 5:1 lid 2 BW) en op rechtshandelingen (artikel 3:40 lid 1 BW)

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 3 .

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.