Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 85 (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 23-11-2014 door mr. F.M. van Peski

Artikel 85 Tekst van de hele regeling

1.

Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor
een bepaalde tijd, wordt aangemerkt als een verbintenis tot
vestiging van een vruchtgebruik op het goed voor de gestelde
tijd.

2.

Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed
onder opschortende tijdsbepaling, wordt aangemerkt als een
verbintenis tot onmiddellijke overdracht van het goed met
gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de
vervreemder op het goed voor de gestelde tijd.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Overdracht onder tijdsbepaling

Artikel 85 van Boek 3 maakt een overdracht onder tijdsbepaling onmogelijk. Een verbintenis strekkende tot een overdracht van een goed voor een bepaalde tijd, wordt aangemerkt als een verbintenis tot vestiging van een vruchtgebruik op het goed voor die tijd (lid 1). Een verbintenis die strekt tot overdracht van een goed onder opschortende tijdsbepaling, wordt aangemerkt als een verbintenis tot onmiddellijke overdracht van het goed met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder voor de gestelde tijd (lid 2). Tegen de achtergrond van artikel 3:85 is timesharing naar Nederlands recht geen periodieke eigendom. Voor timesharing is een aparte regeling opgenomen in titel 7.1A.

C.2: Ontbindende tijdsbepaling

Op grond van artikel 3:85 lid 1 wordt een verbintenis tot overdracht onder ontbindende tijdsbepaling geconverteerd in een verbintenis tot vestiging van een vruchtgebruik voor de gestelde tijd. Artikel 3:85 lid 1 ziet niet op de verbintenis die ertoe strekt dat een goed voor een bepaalde datum moet worden geleverd of dat voor een bepaalde datum aan bepaalde eisen moet zijn voldaan. De koopovereenkomst die een fatale termijn voor het verrichten van de levering stelt en bepaalt dat voor die datum aan alle ‘conditions precedent’ moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koopovereenkomst komt te vervallen, wordt niet door artikel 3:85 lid 1 omgetoverd in een vruchtgebruik.

C.3: Opschortende tijdsbepaling

Van een verbintenis die strekt tot overdracht onder opschortende tijdsbepaling is sprake indien de verbintenis verplicht tot vermogensovergang onder opschortende tijdsbepaling en de daartoe strekkende levering direct wordt verricht. Stel nu dat een zaak wordt verkocht en direct wordt geleverd en bij die verkoop en levering wordt overeengekomen dat de eigendom op een bepaalde datum zal overgaan. Op grond van artikel 3:85 lid 2 wordt een dergelijke afspraak geconverteerd in een onmiddellijke overdracht met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder. Van een opschortende tijdsbepaling is geen sprake indien voor een bepaalde datum aan bepaalde opschortende voorwaarden moet zijn voldaan.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 3 artikel 85.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen