Naar de inhoud

Commentaar op Faillissementswet art. 182 (OR-insolventierecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 01-10-2017 door mr. B.S.J.M. van Gangelen en mr. G.H. Gispen en mr. C.J.D. Warren

Artikel 182 Tekst van de hele regeling

1.

De algemene faillissementskosten worden omgeslagen over ieder deel van de boedel, met uitzondering van hetgeen na een executie overeenkomstig artikel 57 of artikel 60, derde lid, tweede zin, toekomt aan de pand- of hypotheekhouders, aan de schuldeisers met retentierecht en aan de beperkt gerechtigden, huurders en pachters wier recht door de executie is vervallen of verloren gegaan, maar met inbegrip van hetgeen krachtens een zodanige executie aan de curator is uitgekeerd ten behoeve van een schuldeiser die boven een of meer van voormelde personen bevoorrecht was.

2.

De in het vorige lid genoemde uitzondering geldt eveneens ten aanzien van luchtvaartuigen, welke overeenkomstig de bepaling van artikel 59a door een schuldeiser zelf zijn verkocht.

A: Inleiding

In dit artikel wordt geregeld op welke wijze de kosten van het faillissement ten laste van de schuldeisers worden gebracht.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Omslag van dealgemene faillissementskosten

Artikel 182 FW regelt de wijze waarop de kosten van het faillissement ten laste van de schuldeisers worden gebracht. Dit geschiedt door deze kosten te verdelen over de opbrengsten die in de boedel zijn gevloeid. De kosten van het faillissement worden niet verdeeld op basis van de hoogte van vorderingen van schuldeisers.

C.1.1: Uitzonderingen

Geen omslag van algemene faillissementskosten vindt plaats over de opbrengsten…