Commentaar op Verordening 1435/2003/EG betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) art. 76 (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 11-10-2017 door mr. M. van Steensel

Artikel 76 Tekst van de hele regeling

1.

Een SCE kan worden omgezet in een coöperatie naar het recht van de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft. Een omzettingsbesluit kan pas worden genomen twee jaar na de inschrijving van de SCE en nadat de eerste twee jaarrekeningen zijn goedgekeurd.

2.

De omzetting van een SCE in een coöperatie leidt noch tot ontbinding, noch tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon.

3.

Het bestuurs- of leidinggevend orgaan van de SCE stelt een voorstel tot omzetting op, alsmede een verslag waarin de juridische en economische aspecten van de omzetting worden toegelicht en onderbouwd, en waarin de gevolgen van de keuze van de coöperatie als rechtsvorm voor de leden en voor de houders van de effecten, bedoeld in artikel 14, alsmede voor de werknemers worden uiteengezet.

4.

Het voorstel tot omzetting wordt, ten minste een maand vóór de datum van de algemene vergadering die zich over de omzetting moet uitspreken, bekendgemaakt op de in de wetgeving van elke lidstaat vastgestelde wijze.

5.

Vóór de in lid 6 bedoelde algemene vergadering wordt door een of meer onafhankelijke deskundigen die volgens de nationale voorschriften zijn aangewezen of toegelaten door een rechterlijke of administratieve instantie in de lidstaat waaronder de in een coöperatie om te zetten SCE ressorteert, vastgesteld dat deze over activa beschikt die minimaal overeenstemmen met het kapitaal.

6.

De algemene vergadering van de SCE keurt het voorstel tot omzetting en de statuten van de coöperatie goed. Het besluit van de algemene vergadering wordt genomen volgens de nationale wettelijke voorschriften.

A: Inleiding

Wat…

Verder lezen
Terug naar overzicht