De nietigheid van voorkeursrecht (1997.37.2346)


Door het toegenomen gebruik van de WVG gedurende het laatste jaar zijn thans de eerste ervaringen bekend met rechtshandelingen gericht op het ontwijken van voorkeursrecht. Ook zijn de eerste rechterlijke uitspraken bekend waarbij door gemeenten is getracht de nietigheid in te roepen van dergelijke ontwijkingsconstructies. Schrijver gaat in op de uitzonderingen op de aanbiedingsplicht, art. 10 lid 2 WVG. De sanctie op niet-naleving van de aanbiedingsplicht is opgenomen in art. 24 WVG, dat bepaalt dat inschrijving in de openbare registers van een vervreemding van een onroerende…

Verder lezen