Geen beroep op inbreuk inzagerecht vanwege passeren van het gebrek


In deze zaak heeft de gemeente Bladel bij het ter inzage leggen van een ontwerpplan voor een bestemmingsplan een verkeerd akoestisch rapport bijgevoegd. De Afdeling oordeelt dat de gemeente hiermee een inbreuk op het inzagerecht heeft gemaakt maar passeert dit gebrek omdat de partijen in kwestie het niet ter inzage gelegde rapport kenden.

Gang van zaken

Het bestemmingsplan "Motorcrossterrein De Ketelberg te Hapert 2015" van de gemeente Bladel voorziet in de planologische regeling van de helft van de geluidszone, als bedoeld in artikel 40 Wet geluidhinder (Wgh), …

Verder lezen
Terug naar overzicht