Geen giftenaftrek lijfrentetermijn voor lid van Focolarebeweging


Samenvatting

Belanghebbende leeft in een gemeenschap die onderdeel is van de Focolarebeweging. De leden van de leefgemeenschap streven in materieel opzicht naar een volledige gemeenschap van goederen. In ruil voor onderdak, levensonderhoud en verzorging brengen de leden alle vruchten van hun werk in de leefgemeenschap in. In 1989 heeft belanghebbende de eeuwigdurende gelofte van armoede afgelegd, waardoor zij de eigendom van al haar inkomsten en vermogen heeft verloren. Belanghebbende heeft zich in 1996 bij notariële akte verbonden om bij leven gedurende zes achtereenvolgende jaren jaarlijks f 23.000 uit te keren aan Stichting A, die eigenares is van de in Nederland gelegen onroerende zaken van de Focolarebeweging, en die geld en goederen mag verwerven om het doel van de Focolarebeweging te bereiken. In geschil is of het bedrag aftrekbaar is als lijfrentegift.

Hof Den Bosch (NTFR 2006/198) heeft het arrest HR 21 maart 2001, nr. 35.587, NTFR 2001/477, gevolgd en geoordeeld dat de gift deel uitmaakt van hetgeen belanghebbende aan de Focolarebeweging verstrekt ter voldoening aan haar verplichting tot afstand van haar arbeidsinkomsten en dat die verplichting behoort tot een geheel van bij voortduring tegenover elkaar staande rechten en verplichtingen. Belanghebbende beroept zich op de uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën waarin de staatssecretaris antwoordt op een verzoek om voorlichting over de aftrek als gift van bijdragen in de vorm van termijnen van lijfrente aan kerkgenootschappen. Volgens het hof heeft belanghebbende echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de uitlating van de staatssecretaris bij haar rechtens te beschermen vertrouwen heeft gewekt. Ook het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel heeft het hof verworpen. Het geval van belanghebbende is volgens…

Verder lezen
Terug naar overzicht