Intrekking nieuwe regels personenvennootschappen


Al jaren wordt gesproken over de invoering van nieuwe regels voor personenvennootschappen (bijvoorbeeld vof, CV, maatschap) en de invoering van nieuwe vormen van personenvennootschappen, zoals een CV met rechtspersoonlijkheid. Bijvoorbeeld voor vastgoedfondsen zou dit grote gevolgen hebben. Vastgoedfondsen bereiden zich ook al jaren voor en anticiperen in documenten op deze invoering.

Recent heeft minister Opstelten van Justitie en Veiligheid echter een streep door alle plannen gezet en het wetsvoorstel komt te vervallen. Geen nieuwe regels voor personenvennootschappen dus.

Als onderbouwing voor het intrekken van alle plannen gaf de minister aan dat:

Het doel van wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht is enerzijds om ondernemers een juridische infrastructuur te bieden waardoor zij in staat worden gesteld hun activiteitenten volle te ontplooien en anderzijds om de bij de vennootschap betrokkenen – vennoten respectievelijk aandeelhouders, crediteuren – voldoende bescherming te bieden tegen (machts)misbruik. Tussen beide doelstellingen dient een zeker evenwicht te bestaan.

De nieuwe regeling voor de personenvennootschappen heeft tot op heden weinig steun gekregen van de beoogde gebruikers, met name ondernemers in het midden- en klein bedrijf.

Zij hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de ermee gepaard gaande kosten. VNO-NCW en MKB Nederland hebben dat standpunt recent

nogmaals aan mij bevestigd.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de primaire doelstelling van de wetgeving – het faciliteren van ondernemers – in beide wetsvoorstellen onvoldoende tot zijn recht komt. Daarom ben

ik voornemens op korte termijn de procedure voor intrekking van de wetsvoorstellen in gang te zetten.

Deze brief volgt op een zeer kritisch verslag dat de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer op…

Verder lezen
Terug naar overzicht