“In naam van de Koning”: tijd om stempels en formulieren te vervangen


Ingevolge de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (zie Staatsblad 2014, 540) verandert de vermelding In naam des Konings in: In naam van de Koning. De verzamelwet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. In Staatsblad 2014, 541 is evenwel aangegeven welke onderdelen van de wet (nog) niet in werking treden. Het gaat daarbij om bepalingen die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen.

Deze onderdelen strekken ertoe de archaïsche aanhef «In naam des Konings» of in «In naam der Koningin» die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven, te wijzigen in een hedendaags equivalent («In naam van de Koning»). De desbetreffende onderdelen zullen op een later moment in werking worden gesteld teneinde betrokken partijen (rechtspraak, notariaat en gerechtsdeurwaarders) de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op het gebruik van de nieuwe aanhef, nu formulieren voor dwangbevelen, grossen en dergelijke waarop de oude aanhef is gedrukt, na inwerkingtreding van de desbetreffende wetswijzigingen niet langer bruikbaar zullen zijn.

Verder lezen
Terug naar overzicht