Nieuwe Wet ruimtelijke ordering van kracht op 1 juli 2008


WRO

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (‘WRO’) in werking. Deze wet vervangt de bestaande Wet ruimtelijke ordening. Tevens treden op 1 juli 2008 in werking de Grondexploitatiewet, de Invoeringswet en de ‘Veegwet’. Daarnaast zullen het Besluit op de ruimtelijke ordening (‘BRO’) en het invoeringsbesluit in werking treden, dit zijn beiden algemene maatregelen van bestuur (‘amvb’s’).
Het doel van de nieuwe WRO is vereenvoudiging en meer onderlinge samenhang te creëren in de ruimtelijke ordening regels. Zo vervalt de ‘planologische kernbeslissing’ (betreft besluitvorming door het rijk), het ‘streekplan’ ((betreft besluitvorming door de provincie) en het ‘structuurplan’ (betreft besluitvorming door de gemeente). Die besluiten worden allen vervangen door één nieuw besluit, de ‘structuurvisie’. Die wordt opgesteld door het rijk, de provincie en de gemeente.
Tevens biedt de wet een nieuw stelsel om beleid voor een duurzame leefomgeving mogelijk te maken en daar normen voor vast te leggen.
Tevens zijn bepaalde behandelingsprocedures en beroepsprocedures vereenvoudigd en versneld. Belangrijke wijzigingen voor wat betreft bestemmingsplannen zijn:

  • gemeenten zijn verplicht voor het gehele gemeentelijke grondgebied (een) bestemmingsplan(en) te hebben;

  • elke tien jaar moeten bestemmingsplannen opnieuw worden vastgesteld;

  • de duur van bestemmingsplanprocedures is gehalveerd van 58 naar 22 (soms 24) weken;

  • de mogelijkheden voor ‘artikel-19 vrijstellingen’ – thans geheten ‘buitenplanse vrijstellingen’ – worden verstrekkend verkleind en beperkt tot een ‘kruimellijst’;

  • iedereen kan een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan indienen;

  • gemeenten zijn verplicht bestemmingsplannen digitaal beschikbaar maken. Let op, deze regels gaan pas in op 1 …

Verder lezen
Terug naar overzicht