Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016 [Tekst geldig vanaf 01-09-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-09-2017]De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 6:23, tweede lid, van de Mediawet 2008 en de artikelen 11, 12 en 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:


Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;

 2. FM-vergunning: vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band die op grond van het verlengbaarheidsbesluit Niet-landelijk verlengbaar is;

 3. middengolfvergunning: vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band die op grond van het verlengbaarheidsbesluit Middengolf verlengbaar is;

 4. minister: Minister van Economische Zaken;

 5. kavel: frequentie of samenstel van frequenties voor het gebruik waarvan een vergunning kan worden verleend;

 6. radioprogramma: radioprogramma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008;

 7. vergunning voor digitale radio-omroep: vergunning voor het gebruik van 1/18e deel van een capaciteit van het frequentieblok dat of één van de frequentieblokken die ingevolge nationale voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppeld is of zijn aan de te verlengen vergunning;

 8. verlengbaarheidsbesluit Middengolf: Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM-band 2016;

 9. verlengbaarheidsbesluit Niet-landelijk: Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016.


Artikel 2

1.

Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een FM-vergunning of een middengolfvergunning tot 1 september 2022 wordt ingediend bij de minister.

2.

De aanvraag wordt in de periode van 12 januari 2017 tot 9 februari 2017 voor 14.00 uur per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen. In afwijking van de vorige volzin worden aanvragen die betrekking of mede betrekking hebben op de kavels B17, B28, B30, B32, B34 en B37 uitsluitend door middel van persoonlijke overhandiging ingediend. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.30 en 16.00 uur, met uitzondering van de laatste dag, 9 februari 2017, waarop ontvangst tussen 10.00 uur en 14.00 uur dient plaats te vinden.

3.

Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

4.

De aanvrager dient slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning of middengolfvergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze vergunningen.

5.

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 1 opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

6.

In de aanvraag wordt, voor zover deze betrekking heeft op verlenging van een FM-vergunning en voor zover van toepassing, vermeld van welke vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio in de FM-band de aanvrager en een met de aanvrager verbonden instelling reeds houder zijn.

7.

De minister rangschikt de aanvragen die betrekking hebben op verlenging van de vergunningen voor de kavels B17, B28, B30, B32, B34 en B37, op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde tot en met zesde lid, in artikel 3, tweede lid, of in artikel 4 gestelde eisen en met toepassing van artikel 6 de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen als datum van binnenkomst geldt.

8.

De minister stelt de rangschikking vast op basis van de datum en het tijdstip van ontvangst, bedoeld in het tweede lid, of, indien ten aanzien van een of meer aanvragen verzuimen zijn geconstateerd, op basis van het tijdstip dat de gegevens of bescheiden ten behoeve van verzuimherstel zijn ontvangen, bedoeld in artikel 6, derde lid. In geval van gelijktijdige ontvangst wordt de rangschikking door middel van loting vastgesteld.


Artikel 3

1.

Teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014, doet de aanvrager gelijktijdig met zijn aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep per FM-vergunning of middengolfvergunning waar die aanvraag tot verlenging betrekking op heeft. In geval van persoonlijke overhandiging is artikel 2, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

2.

Artikel 2, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 4

Een aanvrager verstrekt ter onderbouwing van zijn financiële draagkracht om te kunnen voldoen aan diens aan de vergunning voor digitale radio-omroep verbonden verplichtingen en de daaruit voortvloeiende investeringen:

 1. een bankverklaring overeenkomstig bijlage 2, of

 2. een kopie van een bankafschrift van de rekening op naam van de aanvrager waaruit ten tijde van de aanvraag of in ten hoogste vier weken voorafgaande aan het indienen van de aanvraag een positief saldo blijkt van ten minste € 15.000,– per vergunning voor digitale radio-omroep, waar de aanvraag, bedoeld in artikel 3, betrekking op heeft.


Artikel 5

1.

Indien niet is voldaan aan artikel 2, tweede lid, of artikel 3, eerste lid, weigert de minister de aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2.

2.

Onverminderd het eerste lid, wordt de aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, geweigerd in geval de aanvraag om een vergunning voor digitale radio-omroep, bedoeld in artikel 3, eerste lid, op grond van artikel 3.18 van de wet wordt geweigerd.


Artikel 6

1.

Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde tot en met zesde lid, in artikel 3, tweede lid, of in artikel 4 gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

2.

De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

3.

De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat persoonlijke overhandiging op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.30 uur en 16.00 uur geschiedt, met uitzondering van de laatste dag waarop ontvangst tussen 10.00 uur en 14.00 uur dient plaats te vinden.

4.

Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede en het derde lid, en niet op de wijze, vermeld in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde tot en met zesde lid, in artikel 3, tweede lid, of in artikel 4 gestelde eisen, kan de minister besluiten de aanvraag niet te behandelen.


Artikel 7

Een aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2, wordt toegewezen, voor zover de aanvraag:

 1. niet is geweigerd op grond van artikel 5;

 2. niet buiten behandeling is gesteld op grond van artikel 6, vierde lid, of

 3. door de minister niet wordt geweigerd op grond van artikel 3.19, tweede lid, van de wet, welke gronden van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de aanvraag tot verlenging, bedoeld in artikel 2.


Artikel 8

1.

Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt toegewezen, verleent de minister gelijktijdig een vergunning voor digitale radio-omroep per op grond van die aanvraag te verlengen FM-vergunning of middengolfvergunning. De aanvraag om verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep wordt in elk geval geweigerd indien de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt toegewezen.

2.

In geval van verlenging van de FM-vergunningen voor de kavels B17, B28, B30, B32, B34 of B37, vindt de verlening, bedoeld in het eerste lid, plaats op grond van de op het aanmeldformulier, bedoeld in bijlage 1, onder A.2 aangegeven voorkeuren. In geval een aanvrager geen voorkeur heeft aangegeven, wordt hem een vergunning voor digitale radio-omroep voor het frequentieblok 6B verleend, tenzij deze als gevolg van door andere aanvragers aangegeven voorkeuren niet langer beschikbaar is, in welk geval een vergunning voor digitale radio-omroep voor het frequentieblok 6C wordt verleend. In geval de beschikbare vergunningen in allotment 6B niet toereikend zijn om aan de in het aanvraagformulier gemelde voorkeuren te voldoen, vindt verdeling plaats op grond van de rangschikking van de aanvragen, bedoeld in artikel 2, zevende en achtste lid.


Artikel 9

[Wijzigt de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003.]


Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 9, die in werking treedt op 1 september 2017.


Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2016

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. : Model voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, vijfde lid

Aan:

Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen.

A.1.

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de hierna aangeduide FM-vergunning of middengolfvergunning voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022 en om verlening van een daaraan ingevolge voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022.

Kruis de relevante combinatie aan van

a. de vergunning waarop de aanvraag om verlenging betrekking heeft, en

b. de vergunning voor digitale radio-omroep waarop de aanvraag om verlening betrekking heeft.

FM-VERGUNNINGEN

vergunning voor kavel B01, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B02, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B03, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B04, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B05, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B06, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B07, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B08, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B09, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B10, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B11, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B12, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B13, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B14, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B15, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B16, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B17, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B18, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B19, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B20, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B21, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B22, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B23, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B24, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B25, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B26, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B28, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B29, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B30, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B32, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B33, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B34, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B35, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B36, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B37, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel B38, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

MIDDENGOLFVERGUNNING

vergunning voor kavel C01, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel C02, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel C06, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel C10, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

vergunning voor kavel C12, alsmede een vergunning voor digitale radio-omroep

A.2.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op verlenging van de vergunning voor kavels B17, B28, B30, B32, B34 of B37, dient u door middel van een kruisje aan te geven in hoeverre u, ten aanzien van de aan de te verlengen vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep te koppelen vergunning voor digitale radio-omroep, geen of een voorkeur voor één van beide allotments heeft. Per FM kavel wordt één kruisje gezet.

 

Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

Wel een voorkeur voor allotment 6B of 6C

Kavel B17

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

Kavel B28

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

Kavel B30

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

Kavel B32

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

Kavel B34

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

Kavel B37

□ Geen voorkeur voor allotment 6B of 6C

□ Voorkeur voor allotment 6B

□ Voorkeur voor allotment 6C

A.3.

In geval blijkens onderdeel A.1. van dit formulier de aanvraag betrekking heeft op een FM-vergunning, vermeldt de aanvrager, in overeenstemming met artikel 2, zesde lid, van de regeling, in onderstaande tabel van welke vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio hij en een aan hem verbonden instelling reeds houder is. Daartoe wordt informatie verschaft over de betrokken kavel, het dossiernummer van de betrokken vergunning, de houder van een vergunning (de aanvrager zelf of een aan hem verbonden instelling, waarbij de naam van die instelling wordt vermeld) en de datum waarop de aanvrager of verbonden instelling houder is geworden van deze vergunning.

Kavel

Dossiernummer vergunning

Naam houder van vergunning

Datum waarop aanvrager houder is geworden van vergunning

       
       
       
       
       

A.4

Dit onderdeel behoeft uitsluitend te worden ingevuld, indien blijkens onderdeel A.1. van dit formulier de aanvraag betrekking heeft op een FM-vergunning

A.4.1. Verbondenheidstoets

Vermeld hieronder de datum van de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets waarvan u bij het invullen van dit onderdeel van de aanvraag bent uitgegaan. Indien u een aanvraag heeft ingediend in het kader van die veiling in 2016 van de kavels B27 en B31 dient u de datum van uw aanvraag aan te geven, onder vermelding van ‘aanvraag veiling 2016’. Dit in verband met de omstandigheid dat de verbondenheidstoets van het Commissariaat voor de Media in het kader van die veiling niet openbaar is gemaakt.

Verbondenheidstoets Commissariaat voor de Media, Datum:

-----------------------------------------------

A.4.2. Wijzigingen eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

U dient aan te geven, door telkens door te halen wat niet van toepassing is, in hoeverre de onderstaande genoemde gegevens zijn gewijzigd, sinds het moment waarop de laatste op u betrekking hebbende verbondenheidstoets, zoals door u onder A.4.1 vermeld, heeft plaatsgevonden. Ook bij kleine wijzigingen, dient u ‘ja’ aan te geven.

 1. De statuten van een of meer van de volgende rechtspersonen: de aanvrager, eventuele dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 24a va Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als de aanvrager deel uit maakt van een groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van de andere ondernemingen waarmee de aanvrager als verbonden instelling wordt aangemerkt?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dienen de geldende statuten van de bedoelde rechtspersonen bij de aanvraag te worden gevoegd.

 2. De grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 3. Het vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager zekerheidsrechten heeft verleend?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 4. De wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van de hier genoemde aspecten een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

 5. De personen aan wie en de condities en beperkingen waaronder doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te vertegenwoordigen (procuratie)?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten bij de aanvraag te voegen.

 6. Bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen?

  ja / nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient een kopie van bestaande en voorgenomen overeenkomsten bij de aanvraag te worden gevoegd. Indien deze informatie niet is vastgelegd, dient hiervan een volledige beschrijving te worden opgenomen in de aanvraag.

 7. Andere dan de onder a tot en met e bedoelde banden die de rechtspersoon van de aanvrager of eden daarmee verbonden instelling raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een verbonden instelling in die zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008?

  ja/nee

  Indien het antwoord ‘ja’ gegeven dient te worden, dient u van die banden een volledige beschrijving op te nemen in de aanvraag.

A.4.3. Extra bij te voegen documenten

Indien u onder A.4.1 bij een of meerdere onderdelen “ja” is ingevuld, dienen in verband met de toetsing op verbondenheid bovendien de volgende documenten bij de aanvraag te worden gevoegd:

 1. een kopie van het aandeelhoudersregister van de aanvrager die niet ouder is dan een maand gerekend vanaf de datum van aanvraag;

 2. kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de aanvrager en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de aanvrager;

 3. kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Naam van de vergunninghouder: ............

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent:

...... , ...........

Handtekening: ........

Bij deze aanvraag wordt door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten aangetoond dat de indiener van de aanvraag, overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit dat register en die statuten, bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen.

NB:

 • ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, eerste lid, dienen de aanvraag tot verlenging respectievelijk de aanvraag om een vergunning voor digitale radio-omroep uiterlijk 9 februari 2017 tussen 10.00 uur en 14.00 uur te zijn ontvangen op de voorgeschreven wijze;

 • ingevolge artikel 2, vierde lid, dient de aanvrager slechts één aanvraag in, ook indien hij houder is van meer dan één FM-vergunning of middengolfvergunning en aanspraak wenst te maken op verlenging van meer dan één van deze FM-vergunningen respectievelijk middengolfvergunningen.


Bijlage 2. : Model bankverklaring inzake financiële draagkracht, bedoeld in artikel 4, onderdeel a

Instructie: het bedrag waar deze bankverklaring betrekking op heeft, is afhankelijk van het aantal vergunningen dat wordt aangevraagd; het minimum bedrag bedraagt € 15.000 per vergunning voor digitale radio-omroep.

I. De ondergetekende

.... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), statutair gevestigd te ...., mede kantoorhoudende te ...., hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 1. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

 2. dat de Minister met betrekking tot de verlenging van de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en de middengolfvergunningen onder gelijktijdige verlening van een vergunning voor digitale radio-omroep regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016 (hierna: de Regeling);

 3. dat degene die een aanvraag om verlenging van een FM-vergunning of een middengolfvergunning als bedoeld in de Regeling indient, op grond van artikel 3 van de Regeling tevens verplicht is een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep in te dienen per te verlengen FM-vergunning of middengolfvergunning teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014;

 4. dat degene wiens FM-vergunning of middengolfvergunning wordt verlengd, op basis van de daarbij tevens te verlenen gekoppelde vergunning(en) voor digitale radio-omroep verplicht is om te investeren in de ingebruikname en exploitatie van digitale etherradio en om met maximaal 17 andere vergunninghouders gezamenlijk één elektronisch communicatienetwerk hiervoor in gebruik te nemen en te exploiteren;

 5. dat het voor het succes van de digitale etherradio van belang is dat een partij alleen een vergunning voor digitale radio-omroep verwerft indien er enige zekerheid is dat hij als vergunninghouder de noodzakelijke investeringen ten behoeve van digitalisering, zoals genoemd onder D, kan doen en daartoe over een minimale financiële draagkracht beschikt.

Verklaart hiermee dat

Naam aanvrager voor een vergunning

...........

Gevestigd te

...........

over zodanige financiële draagkracht beschikt, dat hij op de dag van ondertekening van deze verklaring over een bedrag van …… << aantal vergunningen voor digitale radio-omroep dat blijkens artikel 3 van de Regeling wordt aangevraagd >> x € 15.000,- = € ............<< totaal bedrag>> beschikt.*

Deze verklaring is uitsluitend bestemd voor de Staat der Nederlanden en kan daarom niet door enig ander persoon dan wel voor enig ander doel worden gebruikt.

Deze verklaring wordt verstrekt naar beste weten, onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid of verplichting van de bank jegens derden

Naar waarheid ingevuld,

Naam bank:

...........

Naam ondertekenaar:

...........

Functie:

...........

Handtekening:

...........

Datum:

...........

* Aantal vergunningen en totaal bedrag nader in vullen, waarbij geldt dat een kapitaal van € 15.000,– beschikbaar wordt geacht in geval de slechts één vergunning voor digitale radio-omroep wordt aangevraagd en een kapitaal van € 30.000,– beschikbaar wordt geacht in geval twee vergunningen voor digitale radio-omroep worden aangevraagd, enzovoorts.

Verder lezen
Terug naar overzicht