REITS in het commentaar op het OESO-modelverdrag 2008


In 2008 is het nieuwe OESO-modelverdrag 2008 verschenen met een vernieuwd Officieel commentaar (‘commentaar’). In dat commentaar is voor het eerst specifiek aandacht besteed aan zogenoemde Real Estate Investment Trusts (‘REITS’). Reden voor mij om daar in deze bijdrage kort bij stil te staan. In een latere bijdrage wordt vervolgens stilgestaan bij de vraag hoe Nederland invulling geeft aan deze ontwikkelingen en in het bijzonder hoe het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op dit punt is aangepast.

Hierna ga ik eerst in op de vraag wat in dit verband onder een REIT wordt verstaan. Daarna ga ik in op de voor vastgoed relevante artikelen van het OESO-modelverdrag 2008. Vervolgens behandel ik de relevante passages in het nieuw commentaar. Ik besluit met een samenvatting.

1 Wat is een REIT?

De afkorting REIT staat voor Real Estate Investment Trust. In het commentaar wordt een REIT omschreven als een op een breed publiek gerichte kapitaalvennootschap, trust of andere contractuele of fiduciaire regeling die haar inkomen primair verkrijgt uit de duurzame belegging in vastgoed, die het grootste gedeelte dat inkomen jaarlijks uitdeelt en daarover geen belasting betaalt.2 Het gaat derhalve om vastgoedbeleggingsinstellingen die zelf niet in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden betrokken doordat zij hun inkomen uitdelen. De heffing vindt plaats bij de beleggers zelf. Hoewel een REIT op het eerste gezicht slechts ziet op trusts, komt aan het begrip REIT echter een ruimer bereik toe. Ook vastgoedbeleggingsinstellingen die niet als trust maar als kapitaalvennootschap of andere rechtspersoon zijn georganiseerd worden als REIT aangemerkt. Zo gaat de Nederlandse vastgoed-FBI in het buitenland al sinds jaar en…

Verder lezen
Terug naar overzicht