Sign. - Achterstelling en opeisbaarheid


Het primaire doel van de leningovereenkomst is het verstrekken van financiering door failliet aan AMG ter verkrijging van (de winkels van) Music Store. Het door failliet verstrekte geld is ook grotendeels aangewend voor de overname van Music Store. In dit licht heeft AMG onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat de leningovereenkomst een ander (hoofd)doel dient dan het ter beschikking stellen van (in totaal) € 6.000.000. Dat failliet en AMG de intentie hadden om gezamenlijk een online afzetkanaal voor beleggingsproducten voor de particuliere markt te ontwikkelen, is daartoe niet voldoende. Ten tijde van het verstrekken van de opeenvolgende leningen was de invulling van die samenwerking door partijen geenszins concreet uitgewerkt. Meer in het bijzonder kan niet worden geoordeeld dat failliet zich jegens AMG heeft verbonden om Tradex Holding BV op te richten en online Trader in te brengen. Dat het de bedoeling van partijen was dat failliet een handelsplatform zou verzorgen waarmee beleggingsorders konden worden afgewikkeld, is tussen partijen niet in geschil. Niet kan echter worden geoordeeld dat failliet zich ten opzichte van AMG heeft verplicht om online Trader daarvoor ter beschikking te stellen. Uit het voorgaande vloeit voort dat failliet op grond van de leningovereenkomst slechts gehouden was tot het verstrekken van € 6.000.000. Dat zij aan die verplichting heeft voldaan staat vast. Nu van enige andere concrete verplichting van failliet jegens AMG in het kader van Tradex (nog) geen sprake was, kan art. 13 lid 1 sub a en d dan ook niet worden uitgelegd op de door AMG voorgestane wijze (dat de lening alleen kan worden opgeëist als failliet aan haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht