Sign. - Belangenverstrengeling


Eén van de commissarissen van de vennootschap en niet de bestuurder, bepaalde lange tijd het (financiële) beleid van de vennootschap en lijkt dat nog altijd te doen. Deze commissaris heeft ten laste van de vennootschap een groot aantal betalingen verricht met betrekking tot aan hemzelf gelieerde vennootschappen. Deze gelieerde vennootschappen zijn niet in staat de bedragen terug te betalen en de commissaris zelf is daartoe ook niet in staat. De vennootschap verkeert dientengevolge in financiële problemen. Bij het verrichten van de betalingen is in ernstige mate in strijd met het belang van de vennootschap gehandeld, reeds omdat de gestelde leningsovereenkomsten niet schriftelijk zijn vastgelegd, de vennootschap geen rente en geen zekerheden heeft bedongen of verkregen en de gelieerde vennootschappen een (aanzienlijk) negatief eigen vermogen hebben. Daar komt nog bij dat bij het aangaan van de geldleningen een evident tegenstrijdig belang bestond tussen de vennootschap enerzijds en haar bestuurder en de commissarissen (respectievelijk vrouw, man en dochter) anderzijds. Er zijn gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een onderzoek wordt bevolen. Bij wijze van onmiddellijke voorzieningen worden de bestuurder en de commissarissen geschorst en wordt een derde tot bestuurder benoemd. Ook wordt de advocaat van de vennootschap, die per 1 maart zou aantreden als commissaris als zodanig geschorst omdat in de gegeven omstandigheden het belang van de vennootschap zich verzet tegen zijn functioneren als commissaris. Voorts worden de aandelen van de grootaandeelhouder (grotendeels in handen van de dochter die tevens commissaris is) ten titel van beheer overgedragen. (Hof Amsterdam (OK) 24 februari 2012, ARO 2012/30, Cerflex International BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht