Sign. - Besluit niet kennelijk onredelijk vanwege mogelijk slechtere arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming


Ericsson Telecommunicatie BV (ETM) heeft op 17 december 2010 besloten tot een reorganisatie, waardoor bepaalde serviceactiviteiten van ETM ondergebracht worden in dochteronderneming Ericsson Network Services Nederland (ENN). De OR van ETM wendt zich tot de OK en voert, onder meer, aan dat ETM het besluit ontijdig heeft genomen, zonder uitputtend overleg met de OR en vakbonden te voeren. De OK oordeelt, voorshands, dat niet kan worden gezegd dat van ETM gevergd kon worden dat zij, na de uitvoerige adviesprocedure en gelet op het belang dat ETM redelijkerwijs had om het besluit met het oog op uitvoering op of omstreeks 1 januari 2011 tijdig te nemen, het besluit verder uitstelde in afwachting van de (onzekere) voortzetting van de onderhandelingen en de, uiteraard, evenzeer onzekere uitkomst daarvan. Voorts voert de OR aan dat ETM geweigerd heeft om in te gaan op zijn voorstel om de werknemers niet op grond van art. 7:662 e.v. BW tegelijk met de overdracht van de serviceactiviteiten naar ENN over te laten gaan, maar hen slechts bij ENN te detacheren met behoud van hun ETM-arbeidsvoorwaarden. De OK overweegt dat hoewel de respons van ETM op deze detacheringsvariant beperkt en weinig duidelijk is geweest, wel duidelijk is geworden dat aan deze variant de nodige complicaties zijn verbonden, met name dat de voormelde overgang van werknemers nu eenmaal van rechtswege plaatsvindt. De OK gaat er daarom vooralsnog van uit dat dit geen werkbaar en realistisch alternatief is, waardoor niet kan worden gezegd dat het ontbreken van een behoorlijke respons de conclusie rechtvaardigt dat het besluit op grond van onzorgvuldige totstandkoming, gebrekkige motivering…

Verder lezen
Terug naar overzicht