Sign. - Corporate Guarantee


ABN AMRO Curaçao heeft in het kader van de overname van een pakket aandelen van verweerster in cassatie een krediet verstrekt, ten aanzien waarvan ABN AMRO Bank NV (de bank) in een Risk allocation letter (Ral) heeft gegarandeerd voor een bepaald bedrag het risico te dragen. Verweerster heeft een Corporate guarantee afgegeven jegens de bank voor de nakoming van de aflossingsverplichtingen uit hoofde van de lening. Vraag is of verweerster op grond van de guarantee gehouden is de bank te vrijwaren voor aanspraken onder de door de bank afgegeven garantie. De lening is overgegaan van ABN AMRO Curaçao naar FCB. Het hof heeft bij de uitleg van de guarantee niet slechts de bewoordingen in aanmerking genomen, maar ook onderzocht of de guarantee, in weerwil van de bewoordingen ervan, na de overgang van de lening betekenis is blijven behouden in de verhouding tussen verweerster in cassatie en de bank. aldus heeft het hof niet de Haviltexmaatstaf miskend. Het hof heeft verder geoordeeld dat in de stellingen van de bank met betrekking tot de gang van zaken rond de overgang van de lening geen andere rechtsgrond kan worden gevonden tot gehoudenheid van verweerster om de bank te vrijwaren voor de aanspraken onder de door de bank aan FCB gegeven garantie. Het tegen dit oordeel gerichte middel slaagt. In het middel zijn, kort samengevat, de volgende omstandigheden genoemd: (i) De dga van verweerster heeft, in reactie op een vraag daarover van de bank in verband met een voorgenomen overdracht van de faciliteit aan FCB, in december 2005 de wens geuit de door verweerster verstrekte garantie "in beheer" te laten bij de bank; (ii…

Verder lezen
Terug naar overzicht