Sign. - De uitkeringstoets


Ten aanzien van de met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht geïntroduceerde uitkeringstoets, zijn twee aspecten te onderscheiden. Het eerste houdt verband met de vergelijking van het eigen vermogen en de op grond van de wet en de statuten aan te houden reserves. Deze vergelijking is ook aan de orde bij terugbetaling van kapitaal, bij inkoop van eigen aandelen en bij koop van aandelen in het kapitaal van de bv door een dochtermaatschappij. Het tweede aspect van deze toets (en ook van de kapitaalterugbetalingstoets en de inkooptoets) betreft de wetenschap door het bestuur, dan wel het redelijkerwijze behoren te voorzien dat de bv na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van opeisbare schulden. De schrijver bespreekt beide aspecten en komt tot de conclusie dat het eerste aspect van de vermogenstoets als zodanig van weinig betekenis is en dat de in het tweede aspect belichaamde maatstaf voor alle verrichtingen toereikend zou zijn geweest.

(Ondernemingsrecht 2012, 117, prof. mr. H. Beckman)

Verder lezen
Terug naar overzicht