Sign. - Execution only


Tussen A c.s. en Schretlen & Co nV is geen contractuele advies- dan wel vermogensbeheerrelatie tot stand gekomen. Schretlen stond in een execution only relatie ten opzichte van A c.s. en Taler investment Consulting BV had de regie ten aanzien van de wijze waarop het vermogen van A c.s. werd belegd. nu sprake is van een execution only relatie enerzijds en een deskundige en professionele tussenpersoon in de vorm van Taler anderzijds, die A c.s. bij zou staan bij de wijze waarop het vermogen belegd zou worden en die de contacten dienaangaande richting Schretlen zou onderhouden, waren de op Schretlen rustende (zorg) plichten ten opzichte van A c.s. beperkt. Op Schretlen rustte niet de (wettelijke) plicht om een cliëntprofiel op te stellen. Voor zover A c.s. stellen dat de van de zijde van Schretlen verstrekte informatie omtrent de afgenomen producten onjuist, althans onvolledig zou zijn, miskent die stelling dat A c.s. bijgestaan werden door Taler en dat Taler de belangen van A c.s. zou behartigen. Van een dergelijke dienstverlener mag verwacht worden dat zij de hoofdkenmerken en de daarbij behorende risico's van dergelijke producten voldoende doorgrondde en dat zij, indien zij de door Schretlen verstrekte informatie en/of de voorlichting omtrent het product onvoldoende achtte, dan wel indien zij onvoldoende op de hoogte was van de specifieke kenmerken van een dergelijk product, zich zou wenden tot Schretlen voor een nadere toelichting, dan wel dat zij de respectieve prospectussen zou hebben opgevraagd. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verwijt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht