Sign. - Geen beroep op pauliana


Het door VSM gelegde beslag is een zogenoemd paulianabeslag (art. 737 Rv). Dit betekent dat indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het beroep van VSM op pauliana blijkt, het beslag in beginsel voor opheffing in aanmerking komt. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat art. 3:45 BW aan schuldeisers, ter bescherming van hun verhaalsrecht, de bevoegdheid toekent zich te beroepen op de vernietigbaarheid van door hun schuldenaar onverplicht verrichte rechtshandelingen, waardoor zij zijn benadeeld. VSM heeft op deze grond de vernietigbaarheid ingeroepen van een aantal transacties tussen VSM Beleggingen (en Bewaarder VSM) enerzijds en geïntimeerde anderzijds. VSM was ten tijde van de gewraakte transacties bestuurder van VSM Beleggingen en is in die hoedanigheid namens VSM Beleggingen de rechtshandelingen waarvan zij de vernietigbaarheid heeft ingeroepen, aangegaan. Het gaat niet aan dat een schuldeiser die in zijn hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap namens deze vennootschap een rechtshandeling verricht, zich op de vernietigbaarheid van deze rechtshandeling beroept omdat hij daarmee zichzelf zou hebben benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden. Dit verdraagt zich niet met de ratio van art. 3:45 BW. Een beroep op pauliana is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar jegens de bij de rechtshandelingen betrokken derde, in dit geval geïntimeerde. (Hof Arnhem 4 oktober 2011, LJN BT6570, «JOR» 2012/59)

Verder lezen
Terug naar overzicht