Sign. - Geen tussentijds cassatieberoep


De VEB heeft samen met enkele andere partijen (VEB c.s.) de Ondernemingskamer onder andere verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij Fortis over het tijdvak van 29 mei 2007 tot en met de dag van de beschikking van de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft het onderzoek bevolen. Nadat het was verricht, hebben VEB c.s. de Ondernemingskamer verzocht (i) te verstaan dat er bij Fortis in de periode vanaf 20 september 2007 tot en met 29 september 2008 sprake is geweest van wanbeleid en (ii) bij wijze van voorziening het besluit van de ava van Fortis van 29 april 2008 tot het verlenen van décharge aan het bestuur voor het in 2007 gevoerde beleid, te vernietigen. De Stichting Investor Claims against Fortis heeft de Ondernemingskamer onder andere verzocht haar als belanghebbende aan te merken in deze procedure. De Onder nemingskamer heeft dit verzoek toegewezen. Fortis heeft verzocht tussentijds beroep open te stellen tegen deze beschikking. Dit verzoek heeft de Ondernemingskamer afgewezen. Fortis heeft toch cassatieberoep ingesteld. VEB c.s. en de Stichting voeren aan dat Fortis niet-ontvankelijk is in het door haar ingestelde beroep. Beide stellen dat de bestreden beschikking van de Ondernemingskamer een tussenbeschikking is waartegen op grond van art. 401a lid 2 jo. 426 lid 4 Rv uitsluitend beroep in cassatie kan worden ingesteld tegelijk met het beroep tegen de eindbeschikking, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Nu de Ondernemingskamer het verzoek van Fortis om tussentijds beroep in cassatie in te stellen heeft afgewezen, staat cassatieberoep uitsluitend open tegelijk met het beroep tegen de eind beschikking. …

Verder lezen
Terug naar overzicht