Sign. - Ontslag is geen voor herstel vatbaar inkomensverlies


Het hof stelt voorop dat, indien sprake is van een inkomensverlies dat door eigen gedragingen teweeg is gebracht, vervolgens moet worden bezien of dit inkomensverlies voor herstel vatbaar is of niet. Indien dit inkomensverlies niet voor herstel vatbaar is hangt het van de omstandigheden van het geval af of de inkomensvermindering bij het vaststellen van de draagkracht geheel of ten dele buiten beschouwing wordt gelaten, waarbij zal moeten worden bezien of de onderhoudsplichtige zich, uit hoofde van zijn verhouding tot de onderhoudsgerechtigde met het oog op diens belangen, had behoren te onthouden van de gedragingen die tot de inkomensvermindering hebben geleid.
Het hof is van oordeel dat de omstandigheden in deze zaak leiden tot de gevolgtrekking dat rekening moet worden gehouden met het huidige lagere inkomen van M. M heeft in januari 2010 zijn ontslag aangezegd gekregen. Vervolgens is hij zich gaan oriënteren op een volgende werkkring en is hij in juli 2010, met behoud van zijn WW-uitkering, een eigen onderneming gestart. Eerst op 7 februari 2011 heeft V een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend, derhalve meer dan een jaar na de ontslagaanzegging aan M. De echtscheidingsbeschikking is op [datum] ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zodat de verplichting tot het verstrekken van een uitkering tot levensonderhoud eerst vanaf die datum kan ingaan. Het hof is van oordeel dat het niet redelijk is om terug te grijpen op een ontslag dat zo lang voordien heeft plaatsgevonden en daaraan gevolgen te verbinden. Dit betekent dat, indien V al zou slagen in het leveren van bewijs zoals door haar aangeboden, te weten dat M het inkomensverlies zelf teweeg heeft gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht