Sign. - Overtreden colportagewet en cold calling


De Stichting Budgetbeheer en Schuldhulpverlening (BBS) beheert het budget van haar cliënten. BBS heeft ontheffing verzocht van art. 3:5 lid 1 Wft voor zover het inkomen en/of spaargeld van de cliënt (gedeeltelijk) op een derden- of depositorekening ten name van BBS wordt aangehouden. DNB heeft bij besluit van 15 september 2008 ontheffing verleend aan BBS in verband met het beheer van gelden van cliënten. Omdat BBS niet heeft voldaan aan een aantal van de aan de ontheffing verbonden voorschriften, heeft DNB de ontheffing ingetrokken. Nu uit de door BBS verstrekte stukken niet kan worden afgeleid dat er rekeningen worden aangehouden op naam van de cliënten, mag worden aangenomen dat sprake is van aantrekking van opvorderbare gelden. De groep van personen die onder meerderjarigenbeheer zijn gesteld en de personen die vrijwillig onder budgetbeheer staan, vormen geen nauwkeurig omschreven kring van personen. Bovendien kan er door de wijze waarop de financiële relatie tot stand komt tussen BBS en haar cliënten, niet worden gesproken van een reeds bestaande rechtsbetrekking tussen hen waardoor die cliënten additioneel inzicht zouden kunnen hebben in de financiële toestand van BBS. Er is geen sprake van een besloten kring. BBS betoogt tevergeefs dat de jaarrekening weliswaar te laat is verstrekt, maar dat DNB niet in haar belangen is geschaad nu zij inmiddels beschikte over de jaarstukken, zodat intrekking van de ontheffing om die reden onredelijk is. Vast staat dat de jaarstukken telkenmale te laat aan DNB zijn verstrekt. Het komt voor het bedrijfsrisico van BBS dat zij op dit punt tekort is geschoten. De intrekking van de ontheffing kan in rechte stand houden.
(Rb. …

Verder lezen
Terug naar overzicht