Sign. - Relatiebeding en faillissement werkgever


) Vanaf 5 december 2010 behoren de activa van failliet niet meer tot de faillissementsboedel. failliet is een lege vennootschap geworden dan wel een vennootschap met alleen maar passiva. De doorstart is inmiddels gerealiseerd en de curator beheert geen bedrijfsdebiet meer. Onbekend is hoe lang de afwikkeling van het faillissement nog gaat duren. Het faillissement zal in de regel tot ontbinding van failliet leiden en in ieder geval zal eens aan het curatorschap een einde komen. Dit zou op korte termijn kunnen gebeuren. Niet is in te zien welk belang de curator nu nog heeft bij handhaving van het relatiebeding. Het feit dat hij met de kopers van de activa daarover een afspraak heeft gemaakt die inhoudt dat hij zich zal inspannen het relatiebeding te handhaven, doet daaraan niet af. In feite komt deze afspraak erop neer dat de kopers zich indirect op het relatiebeding beroepen, terwijl er geen contractuele verhouding bestaat tussen de kopers en eiseres. Een dergelijke gang van zaken is in strijd met het beginsel dat alleen de werkgever een beroep kan doen op een met zijn werknemer overeengekomen relatiebeding. Ingevolge art. 7:666 lid 1 BW zijn de art. 7:663 BW e.v. niet van toepassing. De rechten voortvloeiende uit het relatiebeding zijn derhalve niet van de curator dan wel failliet overgegaan op de kopers van de activa. gelet op het voorgaande en omdat de arbeidsovereenkomst van eiseres met failliet door de curator is beëindigd, wordt geoordeeld dat eiseres, in vergelijking met een te beschermen belang van de curator als gevolg van de werking van het relatiebeding, onbillijk wordt benadeeld. De werking van het relatiebeding zal…

Verder lezen
Terug naar overzicht