Sign. - Schending waarschuwingsplicht


Heeft Haegheborgh Capital Consultants BV bij het uitvoeren van de beleggingsadviesovereenkomst de mate van zorgvuldigheid in acht genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend financieel adviseur mag worden verwacht? De rechtbank is van oordeel dat Haegheborgh jegens eiser toerekenbaar is tekortgeschoten in haar waarschuwingsplicht. Volgens eiser zijn ook A, beleggingsadviseur en indirect directeur en aandeelhouder van Haegheborgh, notaris B en notarismaatschap B en C notarissen aansprakelijk voor de schade die hij door de verloren investeringen heeft geleden. De rechtbank is van oordeel dat A als adviseur weliswaar verweten kan worden weinig zorgvuldig te hebben gehandeld, maar dat dit verwijt niet dermate ernstig is dat A jegens eiser persoonlijk aansprakelijk kan worden geacht. Notaris B heeft jegens eiser in strijd met zijn wilscontroleplicht, zijn informatieplicht en zijn waarschuwingsplicht gehandeld. Nu deze zorgplichten op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) op hem als notaris rusten, is hij jegens eiser uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor de aan die beroepsfouten toe te rekenen schade van eiser. Dat eiser een overeenkomst van opdracht met de notarismaatschap B en C notarissen heeft gesloten is niet gebleken, zodat van wanprestatie door die maatschap geen sprake kan zijn. De geschonden zorgplicht rust voorts niet op de notarismaatschap maar op notaris B. De notaris is geen ondergeschikte en is evenmin een zelfstandige aan wie de maatschap werkzaamheden heeft uitbesteed; hij is immers maat in een maatschap. De rechtbank merkt het handelen van de notarismedewerkers niet als onrechtmatig aan, zodat de notarismaatschap ook langs die weg niet aansprakelijk is voor de schade van eiser. Haegheborgh en notaris B zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 60% van de schade van eiser…

Verder lezen
Terug naar overzicht