Sign. - Situatieve arbeidsongeschiktheid; niet-verrichten van werk komt voor rekening werkgever


De werknemer vordert achterstallig loon over de periode dat hij volgens de bedrijfsarts situatief arbeidsongeschikt was. Het hof oordeelt dat de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De arbeidsomstandigheden waren door een voor rekening van de werkgever komende oorzaak dusdanig dat van de werknemer met het oog op dreigende psychische of lichamelijke klachten redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden bleef verrichten. Hierbij doelt het hof op de bejegening van de werknemer door de werkgever, het talmen met de inzet van mediation door de werkgever, het nalaten van het tijdig treffen van maatregelen ter bescherming van het inkomen van de werknemer voor het geval zijn arbeidsduur verminderd zou worden en de problemen rond loonbetaling. Voorts heeft de werkgever niets aangevoerd waaruit blijkt dat de werknemer onvoldoende medewerking heeft verleend aan het wegnemen van de oorzaken daarvoor.

(Hof Leeuwarden 2 februari 2010, LJN BL3726)

(Hof Leeuwarden 2 februari 2010, LJN BL3726)

Verder lezen
Terug naar overzicht