Sign. - Toegang tot de cloud


De bevoegdheid van de curator ex art. 92 fw betreft een bevoegdheid die in beginsel slechts jegens de failliet kan worden uitgeoefend, ten aanzien van aan de failliet in eigendom toebehorende bescheiden en andere gegevensdragers, welke bevoegdheid de failliet zich moet laten welgevallen. Dat bij arrest van Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2010 («jOR» 2012/54, Schlüter/ Prinsen q.q.) is beslist dat in dat specifieke geval de zakelijke informatie die zich bevond op een laptop die in eigendom toebehoorde aan een bedrijfsjurist in dienst van de failliet, maar die zich bevond op het bedrijf van de failliet, door de curator op grond van laatstgenoemd artikel kon worden veiliggesteld (niet de laptop zelf ), doet aan dit uitgangspunt niet af. In het onderhavige geval betreft het niet het loutere veiligstellen van gegevens dat naar omstandigheden ook door derden moet worden gedoogd dan wel toegelaten. Om te voldoen aan de wens van de curator is het noodzakelijk dat X de server, de operating systems en de VOffice-software opnieuw installeert en de databases koppelt, waarna de (server)omgeving draaiend moet worden gehouden. Er zijn derhalve niet onaanzienlijke tijd en moeite verbonden aan de wens van de curator om de zich onder X bevindende informatie leesbaar en geordend aan hem ter beschikking te stellen. Bij de beantwoording van de vraag hoe ver de bevoegdheden reiken die de wetgever aan de curator heeft toegekend om hem in de gelegenheid stellen zijn taak als curator uit te oefenen, past terughoudendheid, zodat ook uit art. 93a fw geen andere bevoegdheden worden afgeleid dan dat de curator toegang heeft tot elke plaats voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht