Sign. - Verrekeningsovereenkomst onverplicht verrichte rechtshandeling


Verrekening, anders dan in rekeningcourant, vindt eerst plaats wanneer de schuldenaar daar een beroep op doet. Partijen hebben hierin voorzien in de verrekeningsovereenkomst, waarin staat dat de verrekening zal plaatsvinden "na mondeling overleg vooraf". Met het afsluiten van de verrekeningsovereenkomst is voor Cabooter c.s. (waaronder appellante) een verrekenings- c.q. inningsmogelijkheid in het leven geroepen die zonder die overeenkomst niet zou hebben bestaan, op basis waarvan zij tot verrekening (c.q. inning) zijn overgegaan. Het samenstel van de verrekeningsovereenkomst en het daaropvolgende beroep op verrekening heeft geleid tot benadeling van de andere schuldeisers van failliet nu de door appellante verschuldigde prestatie niet ter beschikking is gekomen van de andere schuldeisers. Gesteld noch gebleken is dat failliet van Cabooter c.s. enige tegenprestatie of voordeel heeft ontvangen voor zijn medewerking aan de verrekeningsovereenkomst. De curator heeft met een beroep op de actio pauliana de verrekeningsovereenkomst vernietigd (waarmee hij indirect ook het beroep op verrekening heeft bestreden). Deze was twee maanden voor het faillissement gesloten, zodat het vermoeden van art. 45 Fw met zich brengt dat failliet vermoed wordt te hebben geweten dat door zijn medewerking aan de verrekeningsovereenkomst zijn latere schuldeisers zouden worden benadeeld. De wetenschap van Cabooter c.s. is in dit geval irrelevant. Failliet trof kort na 1 april 2005 voorbereidingen om haar eigen faillissement aan te vragen. appellante heeft slechts beaamd dat de finan ciële situatie van failliet niet rooskleurig was. Daarmee heeft zij de feiten die de wetenschap van failliet onderstrepen, geheel onweersproken gelaten. (Hof 's-Hertogenbosch 20 juli 2011, LJN BN2737, «JOR…

Verder lezen
Terug naar overzicht