Sign. - Wetsvoorstel standpuntbepaling ondernemingsraden


Begin 2008 vond een consultatieronde plaats over een voorontwerp voor een nieuw art. 2:135a BW. Met dit conceptwetsvoorstel zou de OR bij naamloze vennootschappen een spreekrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) krijgen over het bezoldigingsbeleid van de vennootschap. Inmiddels is er een concreet wetsvoorstel opgesteld waarmee de ministerraad ingestemd heeft en dat inhoudelijk een paar stappen verder gaat. Hoewel de tekst van dit wetsvoorstel nog niet openbaar gemaakt is, valt uit persbe richten hierover op te maken dat het voorstel de OR (waarschijnlijk alleen van naamloze vennootschappen) een spreekrecht in de AvA geeft over (i) belangrijke bestuursbesluiten (waarschijnlijk: besluiten in de zin van art. 2:107a BW), (ii) de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders en commissarissen en (iii) over het bezoldigingsbeleid. Bij dergelijke besluiten dient de OR in de gelegenheid te worden gesteld zijn standpunt te bepalen. Dit OR-standpunt zendt het bestuur dan gelijktijdig met het betreffende verzoek of voorstel aan de AvA. Vervolgens kan de OR zijn standpunt in de AvA toelichten. Het gaat dus niet om een adviesrecht in de zin van artikel 25 of 30 WOR, maar om een recht voor de OR om zijn zienswijze te geven op een zodanig tijdstip dat deze een rol kan spelen bij de definitieve besluitvorming in de AvA. De aandeelhouders zullen dan niet verplicht zijn om dit standpunt over te nemen. Met dit wetsvoorstel deelt het kabinet het standpunt van de SER in zijn advies ‘Evenwichtig Ondernemingsbestuur’ van 15 februari 2008 dat een spreekrecht van de OR in de AvA ertoe kan bijdragen dat belangen van werknemers door…

Verder lezen
Terug naar overzicht