USZ 2003/12, CRvB 19-11-2002, , 01/1 NABW

Inhoudsindicatie

Boete, Overgangsrecht Boetebesluit socialezekerheidswetten, Inlichtingenplicht, Meest gunstig sanctieregime

Samenvatting

Vast staat dat appellant zijn inlichtingenplicht heeft geschonden wat zonder financiële gevolgen is gebleven. Aan appellant is een boete opgelegd van ƒ 100,=. De Raad toetst op grond van artikel 15 IVBPR ambtshalve of in plaats van het opleggen van deze boete volstaan had moeten worden met het geven van een schriftelijke waarschuwing als voorzien in artikel 14a lid 3 Abw, tekst met ingang van 31 december 1998. De gedingstukken bieden daartoe geen grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht