Verzwaring legitimatieplicht van in het handelsregister in te schrijven functionarissen (2003.04.2324)


Op grond van artikel 4 en 5 lid 1 van het Handelsregisterbesluit is een kamer van koophandel verplicht een opgave voor het handelsregister summierlijk te onderzoeken. De kamers van koophandel hebben op 1 maart 2002 een verscherpte legitimatieplicht ingevoerd voor alle natuurlijke personen die zich willen laten inschrijven in het handelsregister en voor alle vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke personen die voor de eerste maal bij een rechtspersoon worden ingeschreven. Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn vrijgesteld, mits geen onderneming wordt gedreven. Bij dit alles dient bedacht te worden dat ook de (kandidaat-)notaris bevoegd is de aangifte te doen. Legitimatie vindt plaats door middel van een geldig origineel legitimatiebewijs terwijl verificatie van het adres geschiedt door een recent bank- of giroafschrift of uittreksel van het bevolkingsregister over te leggen. De verscherpte legitimatieplicht geldt niet voor het geval de (kandidaat-) notaris de identiteit al heeft vastgesteld. De auteurs gaan in op de zorgvuldigheid die in het kader van de legitimatieplicht van het notariaat verwacht mag worden.

V.A.E.M. MeijersB. Snijders-Kuipers

WPNR 2002/6515 blz. 872

Verder lezen