Volgorde van registratie bij overdracht van melkquotum (2005.04.2012)


Melkveehouder M koopt op zeven verschillende data in 2002 melkquota en verzoekt de uitvoeringsinstantie Centrale Organisatie Superheffing (COS) van het Produktschap voor Zuivel de overdrachten te registreren.

Op 7 februari 2003 verzoekt M aan de COS de overdrachten niet te registreren op de data van ontvangst van de kennisgeving doch op de data van overdracht, aangezien de gehanteerde volgorde in dit geval voor M leidt tot een lager maximaal toegelaten vetgehalte als gevolg van de systematiek van afronding die de COS hanteert.

De COS antwoordt dat een wijziging van de…

Verder lezen