Wetsvoorstel WIRA: sluitstuk van rechtsbescherming bij Europese aanbesteding?


Het Europese aanbestedingsrecht functioneert niet zonder een effectief systeem vanrechtsbescherming. Zonder effectieve rechtsbescherming kunnen ondernemers nietin rechte opkomen tegen aanbestedende diensten die de aanbestedingsregels niet ofverkeerd toepassen. Twee Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen hebben de lidstatendan ook opgedragen een effectief systeem van rechtsbescherming in hun nationalerechtsorden op te nemen.1 Onderzoek van de Europese Commissie heeft uitgewezendat de vigerende rechtsbeschermingsrichtlijnen een aantal tekortkomingen bevat.2De Europese Commissie concludeert dat er meer effectieve rechtsmiddelen voorondernemers moeten komen tegen – kort gezegd – ten eerste de gunningsbeslissing(precontractueel) en voorts reeds tot stand gekomen overeenkomsten(postcontractueel). De Europese Commissie heeft daartoe in mei 2006 een voorstel vooreen nieuwe richtlijn ingediend.3

Inleiding

Het Europees Parlement en de Raad hebben Richtlijn 2007/66/EG4 (hierna: de richtlijn) op 11 december 2007 aangenomen.5 De richtlijn is bedoeld om de rechtsbescherming van ondernemers bij Europese aanbestedingen te verbeteren en daarmee de naleving van de aanbestedingsregels door aanbestedende diensten te bevorderen. De richtlijn omvat een aantal belangrijke aanscherpingen van het eerdere regime van rechtsbescherming voor zowel de fase voordat een overeenkomst tot stand is gekomen als daarna. De richtlijn heeft gevolgen voor de Nederlandse aanbestedingsregels.

WIRA

Nederland zal deze richtlijn voor 21 december 2009 namelijk moeten implementeren in nationale wetgeving. De Nederlandse wetgever heeft er voor gekozen de richtlijn in een aparte wet onder te brengen en deze wet te zijner tijd te integreren in de nieuwe Aanbestedingswet. Het valt enigszins te betreuren dat daarmee een nieuwe lap aan de lappendeken van het Nederlandse aanbestedingsrecht wordt genaaid.6 Eind december 2008 heeft de Minister van Economische Zaken het conceptwetsvoorstel Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden en de bijbehorende concept memorie van toelichting bekendgemaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht