Naar de inhoud

Scriptiereglement Sdu TAP Scriptieprijs

Dit reglement ("Reglement") is van toepassing op de Sdu TAP Scriptieprijs ("TAP Scriptieprijs"). Deze prijs wordt aangeboden door Sdu B.V. ("Sdu"), gevestigd op de Maanweg 174, 2516 AB Den Haag, te Nederland. Voor meer informatie of klachten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sdu via het contactformulier.

1. Doelstelling
De TAP Scriptieprijs is in het leven geroepen teneinde kwalitatief hoogwaardige masterscripties op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociaal recht van talentvolle auteurs in de schijnwerpers te plaatsen, door hen in de gelegenheid te stellen zijn of haar masterscriptie te bewerken tot een artikel en hiermee beschikbaar te stellen voor een breder publiek. Ieder jaar wordt de TAP Scriptieprijs door Sdu uitgereikt aan één auteur van een masterscriptie op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociaal recht die door de jury als beste wordt beoordeeld.


2. De prijs
2.1 De masterscriptie van de door de jury conform dit Reglement aangewezen winnaar van de TAP Scriptieprijs ontvangt een bedrag van € 500,-. Daarnaast mag de winnaar zijn of haar masterscriptie bewerken tot een artikel dat wordt opgenomen in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (“TAP”).

2.2 De winnaar ontvangt tien exemplaren van de TAP waarin het artikel van de winnaar is opgenomen.

2.3 Indien de winnaar inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of enige andere belasting naar inkomen of winst verschuldigd is in verband met de TAP Scriptieprijs, neemt Sdu die niet voor haar rekening. 


3. Voorwaarden voor deelname
3.1 Slechts een auteur van een masterscriptie die voldoet aan de voorwaarden als omschreven in dit artikel is bevoegd deel te nemen aan de TAP Scriptieprijs, door middel van inzending van zijn/haar eigen masterscriptie conform het Reglement ("Deelnemer").  

3.2 Uitsluitend masterscripties die aan alle volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor deelname:

 • De masterscriptie is met een 8 of hoger beoordeeld;
 • De masterscriptie gaat over een actuele ontwikkeling/actueel onderwerp op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociaal recht;
 • De masterscriptie is geschreven aan een Nederlandse universiteit;
 • De masterscriptie is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal;
 • De masterscriptie is niet reeds eerder gepubliceerd;
 • De masterscriptie is ontvangen door Sdu vóór de Sluitingsdatum;
 • De masterscriptie is in de twaalf maanden voorafgaand aan de Sluitingsdatum van inzending afgerond;
 • De Deelnemer van de masterscriptie is niet een bloed- of aanverwant van de juryleden, een (bloed- of aanverwant van een) Sdu medewerker, of iemand anders die professioneel verbonden is met deze TAP Scriptieprijs; en
 • De Deelnemer voldoet aan alle overige in dit Reglement opgenomen vereisten en verplichtingen, waaronder begrepen artikel 8.1 en 8.2 van dit Reglement.

3.3 Een masterscriptie kan maar één keer meedingen in de TAP Scriptieprijs. Wanneer een masterscriptie een tweede keer wordt ingediend, bijvoorbeeld door een co-auteur, zal deze tweede inzending en daarop volgende inzendingen van deelname worden uitgesloten. Sdu kan naar eigen oordeel beslissen in afwijking van dit artikel 3.3 een inzending door een co-auteur, niet zijnde de eerste inzending, ook goed te keuren, in welk geval Sdu naar eigen oordeel de prijs naar redelijkheid zal verdelen tussen beide co-auteurs indien deze als winnaars aangemerkt worden.


4. Inzending
4.1 De inzending vindt plaats door middel van het aanmeldformulier.

4.2 De volgende stukken moeten per e-mail worden opgestuurd naar Sdu:
• de masterscriptie als word-bestand; en
• een schriftelijk bewijs waaruit de beoordeling van de masterscriptie blijkt.

4.3 De inzender van de masterscriptie ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de inzending van de masterscriptie. Er vindt een beoordeling plaats of aan de inzendingsvoorwaarden is voldaan. Drs. Gert Jan Schinkel, secretaris van de jury, voert deze beoordeling uit. Indien de masterscriptie niet voldoet aan de vereisten voor deelname, dan ontvangt de inzender hiervan een bericht. De masterscriptie dingt dan niet mee aan de TAP Scriptieprijs en de inzender wordt dan ook niet aangemerkt als Deelnemer. Over het besluit van de secretaris wordt niet gecorrespondeerd.  

4.4 De datum van inzending sluit om 23.59 uur op 30 september van ieder jaar ("Sluitingsdatum"). Sdu is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of verkeerd gebruik van inzendingen. 

4.5 De ontvangen e-mailadressen en overige persoonsgegevens van de inzenders worden opgeslagen ten behoeve van CRM doeleinden en mogen uitsluitend ingezet worden door Sdu en niet door derden.

4.6 Sdu zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om ontvangen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of onwettige of ongeoorloofde verwerking.

4.7. Sdu zal de door haar ontvangen masterscripties alleen gebruiken en openbaar maken conform dit Reglement.

4.8 Iedere inzender heeft het recht een formeel verzoek in te dienen bij Sdu om zijn/haar persoonlijke data op te vragen, aan te laten passen of te laten verwijderen door Sdu. Dit recht kan op ieder moment uitgeoefend worden door een verzoek in te dienen via informatie@sdu.nl.


5. Beoordelingscriteria
De beoordeling van de inzendingen van Deelnemers vindt plaats aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. De volgende criteria zijn daarbij van belang:
• juridische kwaliteit van de masterscriptie;
• een originele en vernieuwende bijdrage aan het onderwerp van de masterscriptie;
• de relevantie voor de praktijk;
• de actualiteit van het onderwerp;
• de kwaliteit van het betoog en eigen theorievorming;
• een correcte wijze van bronvermeldingen, namelijk conform de ‘Leidraad voor juridische auteurs’, Deventer: Kluwer 2016;
• een duidelijke en logische behandeling van de Nederlandse of Engelse taal.


6. Beoordeling
6.1 De inzendingen van Deelnemers worden beoordeeld door een jury, bestaande uit drie personen. De jury van de TAP Scriptieprijs bestaat uit:

 • Prof. mr. C.J. Loonstra, Erasmus Universiteit;
 • Mr. dr. S. Said, Hoge Raad;
 • Mr. P.G. Vestering, Stibbe Advocaten.

6.2 Het is de jury toegestaan om gedurende de oordeelsvorming advies te vragen aan door haar te bepalen externe deskundigen.

6.3 De beoordeling vindt plaats via een puntensysteem waarbij ieder jurylid afzonderlijk punten toebedeelt aan een masterscriptie. Per beoordelingscriterium (zie artikel 5 van dit Reglement) kan minimaal 1 en maximaal 10 punten worden toegekend. De Deelnemer wiens masterscriptie in totaal het meeste aantal punten heeft gekregen, is de winnaar van de TAP Scriptieprijs. De beraadslaging/puntentelling is vertrouwelijk. Ieder jurylid heeft een gelijk aantal stemmen. Indien er meerdere scripties met hetzelfde aantal punten zijn beoordeeld, dan dient de aanwijzing van de winnaar unaniem door de jury te geschieden.

6.4 De winnaar van de TAP Scriptieprijs wordt binnen twee maanden na de Sluitingsdatum van de inzendingen via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

6.5 Er wordt niet gecorrespondeerd over de prijstoekenning dan wel het juryoordeel.

6.6 De jury is bevoegd om te besluiten geen prijs uit te reiken.


7. Prijsuitreiking
7.1 De prijsuitreiking vindt plaats op een door Sdu nader te bepalen dag en tijdstip.

7.2 De winnaar moet zichzelf identificeren voordat de prijs gevorderd kan worden.

7.3 Gedurende de prijsuitreiking krijgt de winnaar een voucher uitgereikt. Daarnaast ontvangt de winnaar de tien exemplaren van de TAP waarin het artikel van de winnaar is opgenomen.

7.4 De voucher zal door Sdu overhandigd worden aan de winnaar, hier zal een foto van gemaakt worden.

7.5 De naam en de foto van de winnaar worden bekend gemaakt op de social media kanalen van Sdu.


8. Diversen
8.1 Deelnemers verklaren zich door deelname bereid en bevoegd tot het verstrekken van een wereldwijde, eeuwigdurende, exclusieve licentie aan Sdu voor het uitgeven van hun winnende masterscriptie in artikelvorm. Deze exclusieve licentie zal door de winnaar in een nader te sluiten licentieovereenkomst aan Sdu verstrekt worden en geeft Sdu het recht de winnende masterscriptie in artikelvorm te publiceren onder de voorwaarden als omschreven in dit Reglement en als nader omschreven in de te sluiten licentieovereenkomst.

8.2. Deelnemers vrijwaren Sdu voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, gerelateerd aan de publicatie van hun masterscriptie.

8.3 Sdu behoudt het recht om Deelnemers te diskwalificeren of te weigeren wanneer de deelname in conflict is met het Reglement of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.

8.4 Door deelname aan de TAP Scriptieprijs gaat/gaan de Deelnemer(s) akkoord met de toepasselijkheid van dit Reglement en stemt u in u te houden aan deze dit Reglement.

8.5 Sdu mag op elk moment het Reglement van de TAP Scriptieprijs wijzigen of beëindigen.

8.6 De Deelnemer(s) garandeert/garanderen dat de door hem/haar in verband met de deelname aan de TAP Scriptieprijs verschafte informatie correct, accuraat en volledig is. Deelname op basis van incorrecte informatie leidt tot diskwalificatie. 
 
8.7 De Deelnemer(s) verleent/verlenen bij deelname aan de TAP Scriptieprijs toestemming tot openbaarmaking van de gegevens als bedoeld in artikel 8.6.

8.8 Sdu is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Deelnemer als gevolg van deelname aan de TAP Scriptieprijs.

8.9 Indien er sprake is van situaties waarin dit Reglement niet voorziet, dan beslist Sdu, nadat de jury is gehoord.