Sdu blog

Bespreken van beloningsverhoudingen in de overlegvergadering: Wat kan het opleveren?

19 september 2019
45 keer bekeken

De beloningen aan de top van het bedrijfsleven blijven ons bezig houden. Het is alweer ruim twintig jaar geleden dat toenmalig premier Wim Kok het gedrag van de bestuurlijke top bestempelde als ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Sinds die tijd is er veel gebeurd op dat vlak, maar de discussie is nooit verstomd. Telkens deden nieuwe excessen de gemoederen hoog oplaaien en leidden deze tot nieuwe wetgeving. Opvallend is dat de wetgever een steeds prominentere rol aan de ondernemingsraad toebedeelt in dit debat. Is dat slim?

Wie regeert dit land? Kafka, de Belastingdienst of toch de regering?

19 september 2019
38 keer bekeken

In de NTFR Opinie gaat prof. dr. Essers in op de behandeling van het wetsvoorstel dat zag op een wijziging van de Wet op het kindgebonden budget (nr. 35 010). Een wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot emotionele uitbarstingen zoals een staatssecretaris die bij de behandeling in de Eerste Kamer uitroept: ‘Welkom in Kafka’. Een Tweede Kamerlid dat aangeeft dat het huidige systeem van toeslagen zo complex is dat een mens er niet meer geschikt voor is. En een Eerste Kamerlid dat zich afvraagt wie dit land regeert: de regering of de Belastingdienst. Dan moet er toch wel iets heel bijzonders aan de hand zijn.

Let’s talk pegels: voldoende aanwijzingen in ontnemingen

19 september 2019
37 keer bekeken

Ik wil me als jurist niet alleen maar bezig houden met macro onderwerpen. Ik wil ook nog eens de diepte in met een wat kleiner onderwerp. Zo’n onderwerp dat iets voor de juridische fijnproever lijkt, maar stiekem de grondslag is voor het innen van miljoenen bij veroordeelden. Zo’n onderwerp waar schrikbarend weinig debat over wordt gevoerd. Zo’n onderwerp waarbij je argumenten weegt om te zien wat je er eigenlijk van vindt. Ik wil het hebben over de term voldoende aanwijzingen in de ontnemingswetgeving.

Ruimen is zilver, bewaren is goud

13 september 2019
37 keer bekeken

Documenten bewaren is voor particulieren niet verplicht, maar je hebt ze wel nodig om bewijs te kunnen leveren. Mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben maakt in deze NTFR Opinie kanttekeningen bij twee tegenstrijdige regels. De verplichtingen waaraan een belastingplichtige ten behoeve van de belastingheffing dient te voldoen zijn divers. Voor een ondernemer betekent dit onder andere dat hij er een administratie op na moet houden en deze gedurende zeven jaar moet bewaren. Voor de particulier lijkt het leven een stuk eenvoudiger, want hij hoeft geen administratie te voeren en dus ook niets te bewaren.

Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig

13 september 2019
37 keer bekeken

In zijn NTFR Opinie van deze week gaat prof. dr. O.C.R. Marres in op het aangepaste fiscale eenheid-regime en dan met name op de toevoeging van een zestiende lid aan art. 15 Wet Vpb 1969 waardoor art. 10a Wet Vpb 1969 van toepassing is op schuldvorderingen binnen de fiscale eenheid (interne schulden). De kritiek op de ongerijmde uitkomsten door toepassing van art. 10a Wet Vpb 1969 is naar zijn mening onterecht.

De gift en het bureaucratisch paradijs. Een sociologisch commentaar bij Van Horzen

13 september 2019
47 keer bekeken

Don Weenink geeft in de NTFR Opinie van deze week een alternatief sociologisch perspectief voor de NTFR Opinie van Van Horzen (De Schrijver, de Filosoof, Engelen en een Slang bij de Poort van het Paradijs) met daarin een oproep tot overdenking van de fiscale toekomst. De ontnuchterende conclusie is dat het fiscale paradijs niet in de terugkeer van de gift maar in de bureaucratie moet worden gezocht, aangevuld met rituelen ter viering van het fiscaal-sociale bewustzijn.

Objectieve criteria voor een wettelijke vrijwaring voor opdrachtgevers

13 september 2019
0 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week richt dr. F.M. Werger zich op een naar zijn idee werkbare oplossing voor flexibele arbeid in het fiscale en het socialezekerheidsdomein, die op relatief korte termijn kan worden ingevoerd. Daarnaast kan de noodzakelijk benodigde tijd worden genomen om voor de overige wettelijke domeinen (bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk) te zoeken naar een eveneens werkbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing.

Bronstaatheffingen in opmars

11 september 2019
54 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week besteed prof.dr. P. Kavelaars aandacht aan de rol van bronstaatheffingen in het huidige tijdsbestek. Gelet op de gemaximeerde omvang van deze Opinie blijft hierna noodgedwongen een scala aan elementen achterwege en beperk hij zich tot een aantal hoofdpunten. Allereerst besteed hij aanacht aan enkele algemene uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan bronstaatheffingen. In het tweede deel gaat hij in op de bronstaatheffing zoals die in art. 12a VN-MV is geïntroduceerd en welke bepaling in de literatuur tot op heden vrijwel onopgemerkt is gebleven: geheel ten onrechte.

De earningsstripping regeling in strijd met de vrijheid van vestiging

11 september 2019
47 keer bekeken

De EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn wil belastingontwijking tegengaan. In deze opinie gaat mr.dr. J.J. van den Broek in op de EU Anti-belastingontwijkingsrichtlijn én op de vraag of de Nederlandse earningsstripping regeling in overeenstemming is met de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in het VWEU.

Beperkt eer gij bemint

27 augustus 2019
622 keer bekeken

Het is duidelijk dat het instellen van een rechtsmiddel veelal niet zonder gevaar is. Zeker in hoger beroep kan de uitslag voor de appellerende partij ook slechter uitvallen, ondanks de hoop op en inspanningen voor een gunstigere uitslag. Het strafprocesrecht geeft voor hoger beroep en cassatie wel enige mogelijkheden om de kans op een ongunstigere uitkomst danig te beperken. In cassatie kan dat op de voet van art. 429 Sv en kan zelfs binnen één ten laste gelegd feit een positieve beslissing buiten het bereik van de Hoge Raad worden gehouden. In hoger beroep is die manoeuvreerruimte beperkter, maar zeker wel aanwezig..