Sdu blog

Waarom de earningsstrippingmaatregel niet in strijd met het primaire Unierecht is

11 december 2019
18 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week gaat prof.dr. O.C.R. Marres in op de vraag of de prima-facie-belemmeringen in strijd komen met het primaire Unierecht. In de literatuur is al diverse malen ingegaan op de verhouding van de earningsstrippingmaatregel (art. 15b Wet VPB 1969) tot het primaire Unierecht. Art. 15b Wet VPB 1969 wordt op fiscale-eenheidsniveau toegepast, zodat salderingsvoordelen kunnen worden behaald. In grensoverschrijdende gevallen blijven die buiten bereik omdat fiscale-eenheidsvorming met een in het buitenland gevestigde groepsvennootschap in beginsel niet mogelijk is. Deze prima-facie-belemmering doet zich ook voor met betrekking tot vaste inrichtingen.

“Toezichthouders ‘blok aan het been’ van Fintech start-ups?”

9 december 2019
153 keer bekeken

Onder toezicht vallen is ingrijpend, zeker voor een start-up. Welke regels gelden voor jouw onderneming, waar moet je allemaal op letten en hoe krijg je je dienst over de grens? Toezichthouders kunnen daarbij behoorlijk in de weg staan. Of ligt het genuanceerder? Advocaat Jelmer Kruijt van VESPER Advocaten vindt van wel.

Opnieuw de draagplichtovereenkomst

4 december 2019
47 keer bekeken

De belangstelling voor het maken van afspraken over de draagplicht is de vrucht van de niet beoogde renteaftrekbeperkingen die in 2017 door de toenmalige staatssecretaris van Financiën Wiebes in een Kamerbrief zijn beschreven voor partners die gezamenlijk een huis kopen waarbij de partners een verschillend eigenwoningverleden hebben. Een en ander heeft geleid tot het besluit van 30 januari 2018 waarin is goedgekeurd dat partners hun eigenwoningverleden (desgewenst met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013) 50/50 onderling kunnen verdelen, mits de partners ook 50/50 een woning hebben gekocht en ook 50/50 de leningen daarvoor zijn aangegaan. Voor zowel gehuwde als ongehuwde partners is het maken van onderlinge afspraken over de onderlinge draagplicht van eigenwoningleningen een goed alternatief.

De paradox van box 3.3

2 december 2019
49 keer bekeken

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën met de Kamerbrief ‘Aanpassing box 3’ de contouren bekendgemaakt van de derde versie van de vermogensrendementsheffing. Het is opnieuw niet gelukt om een belastingheffing op basis van werkelijke rendementen tot stand te brengen. Een nadere beschouwing van box 3.3 brengt daarbij voorts de overduidelijke paradox aan het licht dat de nieuwe vermogensrendementsheffing voor spaarders weliswaar beter aansluit bij het werkelijke rendement, maar dat een bevredigende belastingheffing over vermogensinkomsten voor alle belastingplichtigen in box 3 verder weg is dan ooit. In de NTFR Opinie van deze week licht prof.dr. J.P. Boer deze paradox toe.

Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dat voor de OR?

26 november 2019
89 keer bekeken

Sinds de eeuwwisseling lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk uit het lood. Het aantal tijdelijke contracten in het bedrijfsleven is de afgelopen twee decennia flink gestegen: 25% van alle werknemers werkt op een flexibele basis. In het jongste rapport van de Arbeidsinspectie (Staat van eerlijk Werk 2019) wordt gesproken van een toegenomen risico op onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling en uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen van overtreding op loonbetaling en werkvergunningen is met een derde gestegen sinds 2015. De boosdoener: de aard van het arbeidscontract. De baan voor het leven is allang verdwenen, maar dat daarbij ook de bestaanszekerheid steeds meer wordt aangetast is een groeiende werkelijkheid. Ligt hier een rol voor de ondernemingsraad?

De Europese bulldozer voor pensioenfondsen: kwestie van tijd of overdreven?

21 november 2019
525 keer bekeken

In de vorige eeuw werden zeer protectionistische maatregelen genomen om de Franse automobielindustrie te beschermen. Tot de Europese markt dit openbrak en er ook andere merken dan Franse op de markt kwamen. Advocaat en hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten ziet een parallel met de pensioenfondsen. ‘Het ontbreekt vaak aan innovatie, terwijl er allerlei EU-wetgeving op ons af komt’.

Nieuwe ontwikkelingen rond de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting

20 november 2019
81 keer bekeken

Recent heeft de wetgever bij de invoering van een tweetal generieke renteaftrekaftrekbeperkingen verklaard dat de invoering van deze aftrekbeperkingen mede is gegrondvest op het streven om de behandeling van vreemd vermogen meer in overeenstemming te brengen met de behandeling van eigen vermogen. Over dit streven en de introductie van andere renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, waarbij ook pijler 2 van het Inclusive Framework on BEPS van de OECD en G20 aan de orde komt, gaat de NTFR Opinie van deze week.

OESO’s Unified Approach: een knap staaltje governance

20 november 2019
81 keer bekeken

Een oplossing vinden voor de problemen waarvoor de digitale economie wetgevers en verdragssluiters stelt is een uitdaging, niet alleen vanwege de fiscaal-technische complexiteit, maar ook vanuit governance-perspectief. Want hoe geef je als internationale governance-organisatie leiding aan een project waarbij 134 landen (OECD-lidstaten en het Inclusive Framework) overeenstemming moeten bereiken over een nieuwe verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende activiteiten. Wil de OECD slagen in haar missie, dan zal zij het spel zo moeten spelen dat alle landen van het Inclusive Framework het gevoel hebben dat zij er niet alleen collectief, maar ook individueel beter van worden. Voorwaar geen eenvoudige opgave.

Van ketens naar banden tussen Suriname/Nederland: over de Twinningfaciliteit Herstelrecht 2019-2021

18 november 2019
743 keer bekeken

Nederland en Suriname delen een lange geschiedenis. Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk werd, bleef de bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland bestaan. Er zijn een gezamenlijke historie, taal, cultuur, en vele familiebanden. Op het terrein van het strafrecht en het herstelrecht is die relatie er ook, zoals blijkt uit deze blog.

Voor de laatste keer over gefinancierde rechtsbijstand (en toch ook een beetje over honden)

13 november 2019
1047 keer bekeken

Een onderwerp waar uiteraard al veel en vaak over geschreven is, is het beleid van de minister voor (tegen) rechtsbescherming. Met name ook de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Ondanks dat daar nog zeer recent en ook al zoveel over geschreven is, door diverse auteurs op dit platform en daarbuiten; met name Eric Steller en Anno Huisman verdienen in dat verband op zijn minst eervolle vermeldingen, kan ik het toch niet nalaten mijn laatste plasje hier op dit forum ook daarover te doen.