Afval

Afval: een introductie

Afval is naast bijvoorbeeld bodem, lucht, klimaat en geluid, een specifiek thema binnen het omgevingsrecht.

Wat is afval?

In de Wet milieubeheer worden afvalstoffen in artikel 1.1 als volgt gedefinieerd: ‘alle stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen’. Dit is overgenomen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG). Uitzonderingen op afvalstoffen zijn bijproducten of tweedehandsproducten. Het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en het Rijk) en de rechterlijke instanties doen uitspraken over het feit of een stof een afvalstof is of niet.

Wet- en regelgeving omtrent afval

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een van de belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo). Hierin staat een lijst activiteiten met afval die zijn toegestaan zonder dat er een omgevingsvergunning nodig is, zoals dit bijvoorbeeld wel nodig is bij inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van afval?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van afval. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Afval in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie